Co se děje
Článek

Soutěž - Rozveselte si den

Pojďte si rozveselit den atraktivní soutěží.

Web a časopis Pražskej Rej na svém Instagramovém profilu Pražskej Rej vypsal soutěž o 3x voucher do pražských restaurací v hodnotě 1000 Kč a 30l sud piva i se zapůjčením výčepního zažízení. 

Jak se zapojit do soutěže?

Soutěž probíhá na Instagramu zde

Stačí pod soutěžním postem odpovědět na otázku: Kolik je na fotce časopisů Pražskej Rej?

Vyhrávají nejrychlejší a nejpřesnější odpovědi.

Podrobná pravidla:

Pravidla soutěže - Rozveselme si den

Soutěž o

▪ Sud 30l piva i se zapůjčením výčepního zařízení na víkend

▪ 3x voucher v hodnotě 1.000 Kč do restaurace v Praze

1. Pořadatel soutěže: Pořadatelem soutěže je: Rej - dění s.r.o., IČ: 24306568, sídlo: U Hřiště 97, Svémyslice, 25092

2. Název soutěže: ROZVESELME SI DEN

3. Místo průběhu soutěže: Soutěž probíhá na území České republiky prostřednictvím Instagramového příspěvku (dále jen „místo konání soutěže“).

4. Organizátor soutěže: Rej - dění s.r.o., IČ: 24306568, sídlo: U Hřiště 97, Svémyslice, 25092

5. Trvání soutěže: 5.5.2020 - 17.5.2020 22:00.

6. Podmínky účasti v soutěži:

• 6.1 Soutěžícím se může stát pouze fyzická osoba s doručovací adresou na území České republiky, která splní stanovená pravidla soutěže (dále jen „soutěžící“ nebo „účastník soutěže“).

• 6.2 Soutěžící se do soutěže automaticky přihlásí napsáním odpovědi pod soutěžní post. na Instagramovém profilu: https://www.instagram.com/prazskejrej/

7. Pravidla soutěže a způsob určení vítězů:

• 7.1 Podmínkou účasti v soutěži je splnění bodu č. 6. Dále, vítězem se může stát pouze ten, kdo splní bod 6 a je sledujícím Instagramového profilu https://www.instagram.com/prazskejrej/

• 7.2 Výherce bude vybrán na základě správnosti odpovědi a času nahrané odpovědi.

Vyhrává ten, kdo odpoví nejdříve správně, nebo bude nejblíže správné odpovědi. Vždy rozhoduje čas napsané odpovědi. (nejrychlejší vyhrává.

V soutěži vybereme 4 výherce, dle bodu 7.2. Vyhodnocení výherců proběhne do 5 dnů tj. 22.5..2020. Informování výherců proběhne nejdéle do 31.5..2020 do 12:00.

• 7.3 Pokud kterýkoliv z vítězů nebude do 15.6.2020 do 20:00 reagovat na soukromou zprávu zaslanou do chatu na Instagramu (potvrzení nebo odmítnutí výhry osloveným vítězem), výhra propadá a novými vítězi se stávají jejich náhradníci.

8. Soutěžní úkol: Odpověz na soutěžní otázku pod soutěžním postem na Instagramovém profilu https://www.instagram.com/prazskejrej/

a) Každý může napsat jen jednu odpověď

Soutěžící mají možnost vyhrát

3x voucher do pražské restaurace v hodnotě 1000 Kč. Výherci dostanou na výběr z několika restaurací, kde voucher budou moci uplatnit.

1x 30l sud piva i se zapůjčením výčepního zařízení na víkend (3 dny)

9. Komunikace projektu a výsledků: Kontaktování výherců soutěže proběhne do 22.5.2020 do 12:00. Vítězové soutěže budou kontaktování formou odpovědí na svůj vítězný komentář pod příslušným soutěžním příspěvkem a bude jim zaslaná zpráva do soukromého chatu z profilu https://www.instagram.com/prazskejrej/ rozsahu: Informování o výhře v soutěži.

10. Hlavní výhra: 1x 30l sud piva i se zapůjčením výčepního zařízení na víkend. (3 dny)

11. Závěrečná ustanovení:

• 11.1 Pořadatel ani objednatel neodpovídají za přímé či nepřímé škody v souvislosti s účastí v soutěži.

• 11.2 Pořadatel ani objednatel nenesou žádnou odpovědnost za jakákoliv rizika a závazky související s užíváním výhry. Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem předání výhry výherci.

• 11.3 Výhru není možné alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění. Poskytovatelem hlavní výhry je pořadatel soutěže.

• 11.4 Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny. I pokud taková osoba splní některé podmínky pro získání výhry, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nestává se výhercem a nemá nárok na výhru. Výhra bude v takovém případě předána dalšímu výherci v pořadí, popř. bude užita k jiným marketingovým účelům. Účastník soutěže bude vyloučen v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry.

• 11.5 Pořadatel není odpovědný za jakékoli technické problémy vzniklé při přenosu dat elektronickými prostředky. Pořadatel nenese odpovědnost za případné problémy s funkčností internetové stránky, kde budou informace o soutěži uveřejněny. Účastník se zavazuje uvádět v soutěžní registraci pouze pravdivé údaje.

• 11.6 Pořadatel si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit účastníka soutěže, jehož chování či jednání vykazuje známky nekalého či podvodného jednání. V případě, že výherce výhru nepřevezme osobně ve sjednaném termínu, ztrácí na výhru nárok a výhra propadne, aniž by výherci vznikl nárok na jakoukoliv kompenzaci ze strany pořadatele.

• 11.7 Pořadatel si vyhrazuje právo ze závažných důvodů soutěž zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit její pravidla. Pořadatel si rovněž vyhrazuje právo výměny výhry za výhru, která je odpovídající náhradou.

• 11.8 Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo konečného posouzení splnění či nesplnění podmínek stanovených pro získání výhry v soutěži. Výhru nezískají soutěžící, kteří nesplní byť jen okrajově či částečně stanovené podmínky pro získání výhry. Pořadatel tímto nepřebírá vůči účastníkům soutěže žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele než uvedená v těchto pravidlech. V případě, že dojde ke změnám podmínek a pravidel soutěže, bude toto učiněno písemně ve formě dodatku a zveřejněno na https://www.facebook.com/prazskejrejcasopisaweb

• 11.9 Účinnost této změny nastává okamžikem zveřejnění dle předchozí věty.

• 11.10 Na výhru nevzniká právní nárok.

11.11 Facebook a Instagram s organizací soutěže nemají nic společného a jsou osvobozeni od veškerých závazků této soutěže.

V Praze dne 5.5.2020

Chcete doplnit či opravit článek? Napište nám.
Čtěte také